Wie zijn wij?

               Centrum v. Christelijke hulpverlening

                                 ParelWat een wonder dat we mogen meewerken
in Zijn Koninkrijk!

Met eigen handen zullen we werken aan Uw recht
Wij danken U Heer
en doen graag wat U ons zegt.

Wij mogen bidden voor wie ziek is,
koken voor wie honger heeft,
steunen wie de kracht mist,
troosten wie gevangen leeft,
Jezus deed het ons voor:
de Vader geeft, wij geven door.

Wij mogen zorgen voor wie arm is,
kleden wie geen kleren heeft,
helpen wie gevlucht is,
delen wie niets meer heeft.
Jezus deed het ons voor:
de Vader geeft, wij geven door.

Matt. 10 : 7 

In de bovenstaande tekst, uit de liedjesbundel van n°732, staat goed verwoord het verlangen en doel dat wij hebben om met het project Parel te gaan en mogen verwezenlijken in Genk - Limburg
Het is onze bedoeling om een liefdevolle en helpende hand uit te steken naar personen die in moeilijke omstandigheden zijn gekomen. 
Wij willen hen graag helpen door middel van: 
  • verkoop van kleding en gebruiksvoorwerpen aan haalbare prijzen
  • steun en troost bieden door een luisterend oor en een gezellige kop koffie
  • delen van informatie of andere dingen met zij die niets meer hebben
  • samen met anderen bidden en hen bemoedigen vanuit Gods Woord.
  • ...
Dit is nog maar een beginnende greep uit de dingen die we willen graag zouden gaan doen!

Iedereen is vrij om de statuten te aanschouwen zoals we ze bij het Belgische Staatsblad ingediend hebben.
Klik daarvoor op onderstaande link en voor de opzoeking kan u ons onderneming nr: 0538864494 ingeven. Daarna doorklikken op 'Lijst' en 'Beeld'.
Belgische Staatsblad

Er staan nog vele dingen op ons verlanglijstje. We willen dit alles doen op de manier zoals Jezus het deed. Hij deed uit zichzelf echter niets. Hij deed het pas wanneer Hij het zijn Vader zag doen. (Johannes 5 vers 19) Wanneer onze Vader ons de juiste mensen, op het juiste moment, op de juiste plaats met de juiste middelen gegeven heeft, kunnen we datgene doen wat er op ons verlanglijstje staat! 

Wij zijn een team van verschillende mensen die een hart vol van overstromende liefde hebben.  
Een liefde niet vanuit onszelf maar een liefde vanuit Christus. 
Vrouwen en mannen van verschillende afkomst, woonplaats, nationaliteit, beroep en leeftijd met het verlangen: God lief te hebben met heel ons hart, onze ziel en ons verstand en daarbij onze naaste liefhebben zoals we onszelf liefhebben  zoals Christus het ons voorgedaan heeft. 
Een team omdat wij beseffen dat we alleen en uit onszelf niets kunnen maar wanneer wij, en zeker als team, samen werken met Gods Geest, Hij alles door ons heen kan bewerkstelligen. 
Wij schamen ons niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. 


Wij geloven dan ook…
 in de enige en levende God, in de eeuwig bestaande volmaakte eenheid;
Vader, Zoon en Heilige Geest.

… dat de mens zonder God zijn doel gemist heeft en daarom geloven wij in de noodzaak van bekering en wedergeboorte door genade en door geloof alleen.

dat Jezus door God, de Heilige Geest als mens in de baarmoeder geplaatst is zonder tussenkomst van mensen, en geboren is uit de mens, de vrouw, dat Hij dan ook zonder de erfzonde was en een zondeloos leven, de verzoenende dood en geloven in de overwinnende opstanding, de hemelvaart en de voortdurende voorspraak van onze Here Jezus Christus.

… dat Johannes 3 vers 16 : ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
voor elke persoon belangrijk en noodzakelijk is,  man of vrouw, volksgenoot, buitenlander of vreemdeling, rijk of arm, ongeacht verleden, levenswijze, nationaliteit, geaardheid of dergelijke. 

…in de vergeving, rechtvaardiging en heiliging van de gelovige voor de troon van God door geloof in het volbrachte werk van Christus.

… dat Jezus Christus hier op aarde ons de Vader heeft doen kennen, zoals Jezus omging met de mensen, zo is de Vader in de hemel.

…in de instelling door Jezus van de doop in water door onderdompeling en van de viering van het avondmaal zoals Christus het ons voor gedaan heeft.

… in de doop van de Heilige Geest en de beschikbaarheid van de gaven van de Geest voor alle gelovigen, tot opbouw van de ander.

… in de krachtige en heiligende werking van de Heilige Geest die doordat hij woont in het hart van de gelovige in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en waardoor de vrucht van de Geest in zijn leven openbaar wordt namelij:  de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. (Galaten 5:22)


…dat wij vanuit de overwinning van Jezus aan het kruis, niet een strijd tegen vlees en bloed voeren, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van de duivel en zijn volgelingen. (Efeziërs 6 vers 12)

… in de grote opdracht zoals beschreven in Matt. 10 vers 7 en 8:
‘En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.
Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit.
U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.’

… in de toerusting van de gemeente door God zelf door een ieder een plaats te geven: apostelen, profeten, leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen.
( 1 Korinthiërs 12 vers 28)

… in erkenning van het wereldwijde lichaam van Christus, bestaande uit allen die wedergeboren  zijn ongeacht hun denominatie, huiskring, gemeente of kerk

… dat gemeente of kerk zijn wordt uitgewerkt in een plaatselijke Christelijke gemeente en regelmatige samenkomst van christelijke gelovigen.

… in het totale herstel van de gehele schepping dat voltooid zal worden zal worden door de wederkomst van Christus.

En alles wat we doen met woorden en/of daden doen we allemaal in de Naam van de Heere Jezus, terwijl we God en de Vader Hem daarvoor danken!

Wanneer u vragen heeft over onze geloofsbelijdenis mag u steeds vrij contact met ons opnemen via mail: cchparel@gmail.com of ons contacteren via onze contactgegevens. 

Telefoneer of zend vrijblijvend een bericht 
0474917962   Rita